Sign In

Remember Me

HUR MAN GENOMFÖR ETT SKOLVAL

I år kommer runt 1500 skolor anordna skolval. För att resultatet ska vara jämförbart mellan skolorna är det viktigt att valen genomförs på samma sätt på alla skolor. Den här handledningen ger tydliga instruktioner för hur valet ska genomföras. Skolor som väljer att på ett betydande sätt frångå dessa instruktioner eller inte uppfyller de krav som anges sist i instruktionshäftet kan tyvärr inte delta i den nationella resultatsammanställningen.

 

Årskurs 6 och andra

Skolval 2014 sammanställer valresultatet från årskurs 7–9 och gymnasiet. Om även elever i andra årskurser har deltagit i valet på din skola ska deras valsedlar hanteras separat och INTE räknas med i det resultat som rapporteras in till Skolval 2014.

 

Kombinerade grund- och gymnasieskolor

Om ni i samma anmälan har angett att ni ska arrangera val för både årskurs 7-9 och gymnasium måste dessa valsedlar hållas separerade under röstmottagning och rösträkning. Ni får ett särskilt följebrev i valpaketet, med instruktioner om hur inrapportering av resultaten går till.

För frågor kring detta, kontakta oss via info@skolval2014.se eller telefon: 070-723 04 98 eller 070-109 03 16.

ROLLBESKRIVNING

Arrangör

Fram till och med valdagen är det arrangörens ansvar att skolvalet går korrekt till och att alla elever är informerade om vad ett skolval är samt hur röstningen går till. Arrangören kan vara en elev eller en elev och en lärare.

Arrangören utser de personer som under valdagen arbetar som röstmottagare. Arrangören kan också själv vara röstmottagare. Arrangören utser även rösträknare tillsammans med kontrollanten.

Det är arrangörens ansvar att se till att det alltid finns minst tre röstmottagare i vallokalen och att allt material finns på plats.

Kontrollant

Det är kontrollantens roll att se till att valet går korrekt till enligt instruktionerna i det här häftet. Kontrollanten deltar under hela röstmottagningen eller utser någon att kontrollera valets genomförande i sitt ställe. Kontrollanten ansvarar också för räkningen av röster och att tillsammans med arrangören utse rösträknare. Kontrollanten rapporterar även in det slutgiltiga resultatet på skolval2014.se.

Röstmottagare och rösträknare

Röstmottagarnas uppgift är att under valdagen se till att valsedlar finns, dela ut ett valkuvert per elev som kommer för att rösta, kryssa för väljaren i röstlängden samt kontrollera att valkuvertet är förslutet och bara innehåller en valsedel samt placera det i valurnan.

 

Rösträknarnas arbete börjar efter att vallokalen har stängt och alla röster ska räknas. Hur många rösträknare som behövs beror på hur många elever som har deltagit i valet, men antalet får inte vara mindre än tre och bör inte överstiga sex personer. Rösträknarna kan vara samma personer som röstmottagarna.

INFÖR VALET

Följande material bör finnas i vallokalen:

• Valsedlar

• Valkuvert

• Protokoll

• Resultatformulär

• Valurna

• Valskärmar

• Instruktionsaffisch

• Pennor

• Linjal

• Häftapparat

• Skolkatalog

• Röstlängd (klasslistor)

Inred vallokalen såhär

vallokal

Förberedelser innan vallokalen öppnas

• Kontrollera att allt material i listan ovan finns på plats.

• Sätt upp skyltar för att visa var vallokalen ligger.

• Kontrollera att det inte finns affischer eller annat material med information från partierna i lokalen.

• Möblera lokalen enligt mallen ovan. Placera skärmarna så att väljarna kan stå bakom dem utan risk för insyn, varken inifrån lokalen eller utifrån genom något fönster. Lägg en penna bakom varje valskärm för den som vill rösta på ett annat parti än dem som fått valsedlar distribuerade. Förbered lokalen så att även personer med fysisk funktionsnedsättning eller begränsad rörelseförmåga kan avlägga sin röst.

• Sätt upp affischen som visar hur man röstar.

• Placera bord för röstmottagning så att det är lätt att få en överblick över lokalen. Röstlängden och valurnan ska placeras så att ingen obehörig kan komma åt dem men så att de ändå är väl synliga för väljarna.

• Fyll i de uppgifter du kan på förhand i protokollet.

Valskärmar

I vallokalen ska valskärmar finnas, som väljaren kan ställa sig bakom när han eller hon placerar sin valsedel i valkuvertet. De valskärmar som används i riksdagsvalet förvaras ofta på skolan inför riksdagsvalet. Kontakta vaktmästaren på skolan eller valnämnden i er kommun och fråga om ni kan få låna valskärmar. Om det inte är möjligt för kommunen att låna ut valskärmar kan ni bygga egna skärmar av material som finns på skolan.

Röstlängd

Röstlängden behövs för att hålla koll på vem som har röstat, så att ingen kan rösta flera gånger. Det enklaste är att använda sig av klasslistor, som ni kan få från skolans expedition. Det är också lämpligt att ha en skolkatalog nära till hands för att kunna identifiera elever som inte har id-handling med sig.

Valsedlar och valkuvert

I skolvalet inför riksdagsvalet är valsedlarna gula partivalsedlar utan kandidatnamn. De partier vars valsedlar distribueras är Arbetarepartiet-Socialdemokraterna, Centerpartiet, Folkpartiet liberalerna, Kristdemokraterna, Miljöpartiet de gröna, Moderaterna, Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet.

Även blanka valsedlar distribueras och ska läggas fram. Övriga partier som ställer upp till riksdagsvalet respektive Europaparlamentsvalet ska själva kunna lägga ut sina valsedlar tillsammans med övriga valsedlar, även om dessa är namnvalsedlar. Dessa partier ansvarar själva för att deras valsedlar ligger framme och valsedlarna ska hanteras på samma sätt som övriga partiers.

Valsedlar och valkuvert ska finnas i alla vallokaler. Det ska finnas ett bord i anslutning till vallokalen där valsedlarna placeras. Valsedlar från samtliga partier vars valsedlar distribueras från Skolval 2014 måste finnas i vallokalen under hela tiden då vallokalen är öppen. Det är röstmottagarnas uppdrag att se till att dessa valsedlar finns på plats och fylla på med fler valsedlar när det behövs. Valkuverten delas ut till varje elev av en röstmottagare.<

UNDER VALDAGEN

Vallokalens öppethållande

Skolvalet ska arrangeras i så nära anslutning som möjligt till och innan riksdagsvalet den 14 september. Skolval inför riksdagsvalet kan arrangeras mellan 1 – 12 september.

Observera att rösträkningen kan ta tid och att ni därför bör avsätta minst en halv dag till att räkna röster och rapportera in resultatet. Anteckna tiderna då vallokalen hållits öppen i protokollet. Skolans samtliga elever bör i möjligaste mån ges möjlighet att delta i valet. Om hela klasser är frånvarande den dag som skolvalet arrangeras kan dessa elever ges möjlighet att förtidsrösta.

Förtidsröstning

Undersök behovet för förtidsröstning. Kanske är en eller flera klasser inte i skolan på valdagen. Dessa elever kan då erbjudas att delta i valet via förtidsröstning. Förtidsröstning bör enbart genomföras i undantagsfall, försök istället välja en valdag då samtliga elever befinner sig i skolan. Förtidsröstningen ska ske så nära inpå skolvalets genomförande som möjligt. Första tillfälle att genomföra förtidsröstning inför riksdagsvalet är 26 augusti.

Förtidsröstningen behöver inte genomföras i en iordningställd lokal utan kan genomföras i klassrummet eller på annat sätt, så länge alla elever som vill ges möjlighet att avlägga sin röst. Det är dock av högsta vikt att valhemligheten garanteras även vid förtidsröstning.

Väljaren ska ges möjlighet att välja mellan samtliga valsedlar som distribuerats från Skolval 2014. Hen ska också ta del av valinstruktionerna. Väljaren placerar en valsedel i ett valkuvert och försluter kuvertet. Valkuvertet placeras sedan i ett ytterkuvert som väljaren skriver sitt namn, klass och personnummer på.

Rösterna samlas lämpligen ihop av klassens klassföreståndare eller arrangören som håller rösterna i säkert förvar fram till valdagen.

När vallokalen stängts och innan rösträkningen börjar sprättas ytterkuverten upp, väljarna bockas av i röstlängden och valkuverten placeras i valurnan tillsammans med övriga valkuvert.

Observera att om en elev som avlagt förtidsröst också röstat i vallokalen under dess ordinarie öppethållande ska dennes förtidsröst slängas. Om skolan väljer att inte erbjuda förtidsröstning ska de elever som inte getts möjlighet att delta i valet räknas bort från det totala antalet elever på skolan vid inrapportering av resultaten. Detta ska också noteras i protokollet.

Röstmottagare

Det ska alltid finnas minst tre röstmottagare i vallokalen – en som delar ut ett valkuvert till varje elev som kommer för att rösta, en som kryssar för väljaren i röstlängden och en som kontrollerar att valkuvertet är förslutet, att det bara innehåller en valsedel samt placerar det i valurnan.

Identitetskontroll

Väljaren måste kunna styrka sin identitet för att rösta. Det är röstmottagarens ansvar att kontrollera identiteten och anteckna i röstlängden att detta gjorts. Om väljaren inte är känd eller kan styrka sin identitet, eller om hen inte finns med i röstlängden, får hen inte rösta. Beroende på hur skolvalet genomförs på skolan kan styrkandet av identitet ske på olika sätt.

• Väljaren är känd: Om väljaren är känd av någon av röstmottagarna behöver ingen kontroll göras. Röstmottagarna kan exempelvis använda en skolkatalog för att identifiera väljaren.

• Väljaren visar en ID-handling: En ID-handling kan vara ett pass, ett ID-kort eller i skolvalets fall ett matkort eller annat passerkort från skolan. ID-handlingen bör ha ett foto och ange väljarens namn och helst även födelsedatum.

• Väljaren låter någon annan gå i god för hens identitet: Om väljaren inte har med sig en
ID-handling kan någon annan person i lokalen gå i god för väljaren. Då måste den personen kunna visa upp en ID-handling. Anteckna den intygande personens namn i röstlängden.

Ta emot röster

Röstmottagaren ger väljaren ett valkuvert, visar var valsedlarna finns och hänvisar honom eller henne till ett ledigt valbås. Väljaren lämnar sitt valkuvert till röstmottagarna. Röstmottagarna följer därefter nedanstående schema:

Röstningsprocess

Röstmottagningen avslutas

Ta emot rösterna för de väljare som väntar på att få lämna sin röst. Kontrollera om någon väljare är på väg in för att rösta och ta i så fall emot även den rösten. Anteckna vilka tider vallokalen var öppen i protokollet. Nu påbörjas rösträkningen.

EFTER RÖSTNINGEN

Räkning och redovisning av röster

Vid räkning och redovisning av röster tar kontrollanten över huvudansvaret från arrangörerna.
Vid rösträkningen behöver ett antal rösträknare medverka, vilket kan vara samma personer som röstmottagarna. Hur många personer som behövs beror på hur många elever som deltagit i valet men antalet rösträknare bör inte vara fler än sex personer.

Det är öppet för skolans elever att komma och titta när rösterna tas emot och räknas. Dörren till röstlokalen ska därför hållas olåst och sittplatser ska kunna ordnas för dem som vill följa rösträkningen. Sittplatserna ska placeras så att arbetet i vallokalen inte störs. Den som är kontrollant ansvarar för att rösträkningen går rätt till och att det är ordning i lokalen. Kontrollanten följer sedan dessa steg:

1) Läs noggrant igenom protokollet för att se hur de ska fyllas i.
2) Detta steg gäller enbart för skolor där elever haft möjlighet att förtidsrösta:

a) Varje förtidsröst (valkuvert innehållande valsedel) ska ligga i ett ytterkuvert. På kuvertet ska
den röstande väljarens namn, klass och personnummer stå. Om ytterkuvertet saknar uppgifter så

att det inte går att identifiera väljaren ska rösten slängas. Anteckna detta i protokollet.

b) Gå igenom röst för röst. Kryssa för väljaren i röstlängden, öppna ytterkuvertet och lägg valkuvertet innehållande valsedel i valurnan tillsammans med övriga valkuvert. Om väljaren röstat även på valdagen så ska förtidsrösten slängas.

c) Spara de tomma omslutande kuverten tillsammans med övrig dokumentation efter valet. Ange i protokollet hur många som förtidsröstat.

3) Räkna antalet förkryssade väljare i röstlängden. Anteckna antalet i protokollet.

4) Töm valurnan.

5) Räkna antalet valkuvert och anteckna antalet på protokollet.

6) Antalet valkuvert ska stämma med antalet markeringar i röstlängden. Om antalet inte stämmer ska båda räknas en gång till. Om antalet fortfarande inte stämmer, skriv in den troliga orsaken på protokollet.

  1. 7)  Öppna alla valkuvert och ta ut valsedlarna. Ta ett kuvert i taget och kontrollera att kuvertet innehåller endast en valsedel. Tomma kuvert och kuvert med mer än en valsedel med olika partibeteckningar ska bedömas som ogiltiga. Innehåller valkuvertet flera valsedlar av samma parti ska endast en räknas, resten rivs sönder. Ogiltiga valsedlar ska stoppas tillbaka i sina kuvert och hållas åtskilda från övriga röster. Dessa ska senare räknas och rapporteras som ogiltiga.
  2. 8)  Sortera valsedlarna efter parti respektive blanka valsedlar. Räkna antalet valsedlar från respektive parti samt blanka och ogiltiga. Anteckna antalet röster i resultatformuläret.
  3. 9)  Anteckna det totala antalet elever som haft möjlighet att delta i valet i protokollet och resultatformuläret. Elever som inte har haft sin undervisning förlagd på skolan och inte kunnat delta i valet på annat sätt skaräknas av från det totala antalet.

Kontrollera att alla uppgifter är ifyllda på protokollet och att kontrollanten skrivit under.

Ogiltiga röster

I Skolval 2014 gäller samma regler kring giltiga och ogiltiga röster som i det riktiga valet.

Vidare är utgångspunkten för rösträknaren att försöka tolka väljarens vilja. Fem faktorer kan diskvalificera en avlagd röst:

• Valkuvertet innehåller fler än en valsedel med olika partinamn.

• Det står fler än ett partinamn på valsedeln.

• Väljaren har gjort en anteckning i syfte att härleda rösten tillbaks till väljaren, vilket innebär att valhemligheten har röjts.

• Väljaren har strukit över partibeteckningen på en förtryckt valsedel.
• Valkuvertet innehåller en blank valsedel. Blankröster räknas och redovisas dock separat.

En blank valsedel med bara ett personnamn kan betraktas som giltig om det inte finns anledning att tro att personnamnet tillhör personen själv som avlagt rösten, alltså i praktiken att väljaren undertecknat valsedeln. Allmänt klotter på en valsedel är att betrakta som anteckning i syfte att härleda rösten till väljaren.
Om ett partinamn har skrivits på en blank valsedel ska valsedeln räknas som en röst på det partiet, även om partiet också har haft valsedlar framlagda.

För att en röst på ett parti där en blank valsedel har använts ska räknas krävs att partiets namn är uttryckt åtminstone i sin korta form. För att en röst på Socialdemokraterna, genom en blank valsedel, ska räknas räcker det exempelvis att det på valsedeln står ”Sossarna” eller ”Socialdemokraterna”. Väljaren behöver alltså inte skriva ut det fullständiga namnet ”Arbetarepartiet-Socialdemokraterna”.

Eventuella stavfel ska inte tas hänsyn till, så länge det är begripligt vilket parti som avses.
Precis som i det riktiga riksdagsvalet kan det finnas röster som anger ett parti som inte är registrerat
hos Valmyndigheten. Även detta partis röster ska räknas, även om partiet är okänt för rösträknaren eller kontrollanten och även om rösträknaren eller kontrollanten håller för otroligt att det angivna partiet faktiskt är ett parti.

Blanka röster

Precis som i det riktiga valet räknas blanka röster som ogiltiga, men sorteras och redovisas separat. När rösterna rapporteras in till Skolval 2014 redovisas alltså alla övriga ogiltiga röster tillsammans, medan de blanka rösterna rapporteras separat, i samma protokoll. Om ett partinamn har skrivits på en blank valsedel ska valsedeln räknas som en röst på det partiet, även om partiet också har haft valsedlar framlagda.

Rapportera in valresultatet

Rapportera snarast in resultatet från skolvalet via hemsidan skolval2014.se med ditt inloggningsnamn
och lösenord. Inloggningsuppgifterna har skickats till ansvariga arrangörer och kontrollanten via de e-postadresser som angavs vid anmälan. Om du inte har inloggningsuppgifterna tillgängliga kan du få dem skickade på nytt till den e-postadress du angivit, genom att gå in på skolval2014.se.

Om du trots detta inte får tag i inloggningsuppgifterna måste du skicka ett e-postmeddelande till info@skolval2014.se. Ett sådant meddelande ska innehålla skolans namn, kontrollantens namn och kontrollantens e-postadress. Efter att meddelandet mottagits sänds inloggningsuppgifterna till kontrollantens e-post.

I år är det enbart möjligt att rapportera in valresultat via hemsidan www.skolval2014.se. Lyckas ni inte med det ber vi er att först söka efter lösningar på hemsidan www.skolval2014.se där vi har samlat vanliga frågor och svar. Om det inte löser problemet kan ni kontakta Skolval 2014 på info@skolval2014.se eller via telefon: Sveriges Elevkårers växel 08-644 45 00.

För att skolans resultat ska vara del av den nationella sammanställning som presenteras på valnatten den 14 september måste resultatet rapporteras in senast klockan 24.00 på fredag den 12 september.

Diskvalificering

Informationen i den här handledningen är skriven så att samtliga val ska arrangeras på ett jämförbart sätt. Det kan dock finnas omständigheter på skolan som gör att det inte är möjligt att följa samtliga detaljer. Så länge inga allvarliga frånsteg görs går det bra att rapportera in resultatet nationellt, så länge dessa avsteg antecknas vid inrapporteringen.

Några punkter är dock avgörande för att ni ska kunna rapportera in resultatet till Skolval 2014. Uppfyller ni inte dessa punkter kommer ert resultat INTE att räknas samman med det nationella resultatet.

• Skolval inför riksdagsvalet ska arrangeras under perioden 1 – 12 september.

• Valsedlar för samtliga partier som distribuerats från Skolval 2014 ska ligga framme i bokstavsordning hela tiden under vallokalernas öppethållande.

• Inga elever ska tvingas att delta i valet.

• Eleverna ska kunna rösta på vilka partier de vill.

• En röst på ett parti skrivet på en blank valsedel, som uppfyller kriterierna för vad som är en giltig röst, får inte rapporteras som ogiltig.

• Enbart röster från elever i årskurs 7–9 och gymnasiet ska inrapporteras.

Det är kontrollantens ansvar att garantera att valet och rösträkningen genomförts på ett bra sätt. Vilken elev eller lärare som helst kan dock kontakta Skolval 2014 och rapportera ifall man upplever att en skola brutit mot ovanstående regler. Skolval 2014 kontaktar då kontrollanten eller arrangören för att om möjligt åtgärda problemet. I de fall då problemet inte kan åtgärdas kan skolans resultat komma att uteslutas ur det nationella resultatet.

Efter skolvalet

Allt material från Skolval 2014 bör hållas offentligt för media och allmänhet i minst tre månader efter valets genomförande. Därefter bör det arkiveras på skolan, enligt följande instruktioner:

• Lägg valsedlarna i större kuvert, ett för respektive parti som fått valsedlar distribuerade via Skolval 2014, ett för blanka, ett för ogiltiga röster och ett för övriga partier. Ange innehållet utanpå kuvertet.

• Röstlängden, protokollet och resultatformuläret häftas ihop.